Freevia Καλοκαιρινός Διαγωνισμός


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Freevia Καλοκαιρινός Διαγωνισμός»

1] Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Α.Ε.» και έδρα το Λάκκωμα Χαλκιδικής, εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.freevia.gr και της σελίδας της Freevia στο διαδικτυακό τόπο Facebook τον παρόντα Διαγωνισμό με τίτλο «Freevia Καλοκαιρινός Διαγωνισμός» ( εφεξής καλούμενη Ενέργεια ) .

2] Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια  «Freevia Καλοκαιρινός Διαγωνισμός» έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος (μόνον φυσικά πρόσωπα), που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή , οι συγγενείς τους σε (Α΄) βαθμό, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να συμμετέχουν στην Ενέργεια, εφόσον έχουν λάβει προηγουμένως συναίνεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν εκπροσώπους αυτών.

3]   Διάρκεια του Διαγωνισμού : Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:00 («Έναρξη Ενέργειας») και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20 Αυγούστου 2017 και ώρα 00:00 («Λήξη Ενέργειας»).

Πιο συγκεκριμένα, την παρακάτω ημερομηνία (Δευτέρα 21/7) θα πραγματοποιηθεί μία κλήρωση με έπαθλο την δωρεάν παροχή άπαχου προϊόντος freevia 1%.

Oι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν συμμετοχές για τον διαγωνισμό ως ακολούθως:

Για το διάστημα από 07/08/2017 έως και 20/08/2017, οι συμμετοχές θα μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα 07 Αυγούστου και ώρα 12:00 πμ μέχρι και το αργότερο την Κυριακή 20 Αυγούστου και ώρα 00:00 μμ.

 

Ρητά προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κλήρωση τη Δευτέρα 21 Αυγούστου στα γραφεία της εταιρίας ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Α.Ε. με σύστημα random παρουσία συμβολαιογράφου , από την οποία θα προκύψουν   δύο (2) νικητές. Πολλαπλή συμμετοχή από κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται.

4] Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συνδέεται στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού (Facebook) όπου θα καλείται να κάνει Like και Public Share μία δημοσίευση σχετική με τον διαγωνισμό, η οποία θα αναρτηθεί στο profile της Freevia την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:00.

5] Ως έπαθλο ανά νικητή (2 συνολικά νικητές) ορίζεται η κάλυψη της κατανάλωσης  freevia άπαχου προϊόντος για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την μέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη ως μέση εβδομαδιαία κατανάλωση, μία συσκευασία βάρους 360 γραμμαρίων. Δηλαδή , στον κάθε νικητή θα σταλούν συνολικά οκτώ (8) συσκευασίες freevia άπαχο 1 % 360γρ .

6] Η εταιρεία θα έρθει σε επαφή με τους νικητές (2) του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Facebook. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του εκάστοτε νικητή εντός μίας εβδομάδας θα υπάρξει εκ νέου κλήρωση για την αναπλήρωση αυτής και μόνο αυτής της κενής θέσης.

7] Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) Έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες Όρους, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή  προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη  της προωθητικής ενέργειας.

8] Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, για εύλογη αιτία και με κατάλληλη γνωστοποίηση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας εταιρίας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του «freevia.gr».

10] Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του διαγωνισμού και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο www.freevia.gr με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών.  Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας- όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που την διέπουν.

11] Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Α.Ε.», η οποία είναι «Εκτελούσα την επεξεργασία», σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ η του Ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει με το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή τη διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή στο Διοργανωτή, (Λάκκωμα Χαλκιδικής).  Σε περίπτωση που κάποιος νικητής επιθυμεί τη διαγραφή των δεδομένων του πριν την παραλαβή του δώρου του, το δώρο ακυρώνεται. Τα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων καταστρέφονται αμέσως μετά την επιλογή των νικητών. Το ίδιο ισχύει και με τα δεδομένα των νικητών μετά από εύλογο χρόνο από την παράδοση των δώρων.

12] Οι συμμετέχοντες ή/και νικητές  στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της στον έντυπο, ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

13] Η συμμετοχή στην Ενέργεια ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

14] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στo www.freevia.gr  και έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κα Έλενα Τσίχλα (οδός Πολυτεχνείου 17Α Θεσσαλονίκη, τηλ. αριθμός 2310 502595). Οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω .

15] Η ευθύνη της «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Α.Ε.» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ανακοίνωση των συμμετεχόντων/νικητών στην ιστοσελίδα της Freevia : www.freevia.gr, καθώς και στη σελίδα της στο διαδικτυακό τόπο Facebook. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά  αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, γενικής απεργίας κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των επιμέρους προωθητικών ενεργειών.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς ή στους συνοδούς/φίλους τους σχετιζόμενη άμεσα με την Ενέργεια ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

16] Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το διαγωνισμό μπορείτε να καλείτε στo τηλέφωνο 23990 20424 από Δευτέρα ως Παρασκευή (εξαιρουμένων εορτών και αργιών) και από τις 11:00 έως τις 14:00.